Dina rättigheter

Båt

Dina rättigheter – en sammanfattning

Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste lagar och regler som gäller för elbranschen och specifikt för dig som är elkund hos oss.

1. Rätt att få information om avtalet innan det ingås
Vill du bli kund hos Näckåns Energi har du rätt att få avtalets innehåll och villkor presenterade för dig innan du tackar ja.
Läs mer i Ellagen, kapitel 11, 13§

2. Ångerrätt och skriftlig bekräftelse på avtal
Ett elavtal kan träffas på olika sätt, muntligt, skriftligt, över telefon, internet eller på plats. Du har alltid rätt till skriftlig bekräftelse på ditt avtal. Om avtalet har ingåtts på distans gäller distansavtalslagen och reglerna om ångerrätt. Du har du rätt till 14 dagars ångerrätt när avtalet ingåtts på distans, vilket till exempel innebär via telefon- eller internet.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
Punkt 2.2
Punkt 2.3
Punkt 2.7

Läs mer om ångerrätt

3. Rätt till ersättning
Ett avtal innebär både rättigheter och skyldigheter för båda parter. Ibland kan misstag eller försummelser inträffa eller kanske tycker du att du blivit felaktigt behandlad. Då vill vi att du kontaktar oss. Det kan i vissa fall vara så att du har du rätt till kompensation. Till exempel vid försenat byte av elhandelsföretag, för skada vid icke fullföljt avtal eller eventuella skador som uppstår vid plötslig avbruten överföring av el.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
Punkt 2.10
Punkt 2.12
Punkt 2.11

Förutsättningarna för att få ersättning hittar du under följande punkter i Allmänna avtalsvillkor:
Punkt 2.13
Punkt 2.14

4. Rätt att inte missgynnas på grund av valt betalningssätt
Vi skulle kunna ta olika betalt för olika betalningssätt beroende på om kunden har valt t ex pappersfaktura eller e-faktura vid betalning. Avgiften måste i så fall spegla den merkostnad vi har för respektive betalningssätt. Idag tar vi inte ut någon avgift för något av våra faktureringsalternativ.
Läs mer i Ellagen, kapitel 11, 15§

5. Rätt till besked om orsak till försenat leverantörsbyte
Om du inte blir kund på den dag vi kommit överens om ska du få besked om varför vi blivit försenade och vad som gick fel.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
Punkt 2.9

6. Rätt till bortskrivning av fordran äldre än tre år
Om vi har missat att fakturera dig elkostnader längre än tre år tillbaks i tiden, så behöver du inte betala dessa.

7. Rätt till avbetalningsplan och reducering på avstämningsfaktura
Dina fakturor ska stämma överens med din energianvändning och du ska få dem regelbundet. Om fakturan av någon anledning uteblir eller att vi skickar fakturor med beräknade värden trots att vi har fått mätvärden från ditt elnätsföretag, har du rätt att begära en kostnads- och räntefri avbetalningsplan. Om vi inte får mätvärden från ditt elnätsföretag och därför fakturerar dig enligt beräknade värden i mer än åtta månader har du rätt att begära reducering av avstämningsfakturan. Enligt branschens överenskommelse med Konsumentverket har du rätt till 15 % reducering på avstämningsfakturan.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
Punkt 3.3, tredje, fjärde och femte stycket.

8. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt till information och rätt att avstå från marknadsföring
En gång per år har du rätt att begära skriftlig information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du kan närsomhelst meddela oss muntligt eller skriftligt om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för att informera dig om nya produkter eller annan marknadsföring.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
Punkt 1.4

9. Rätt till ränta vid fordran
Om du har en fordran hos oss har du enligt räntelagen rätt att få ränta på innestående belopp.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
Punkt 1.5

10. Rätt att häva avtalet
Om vi allvarligt missköter våra åtaganden enligt avtalet och inte rättar till fel trots flera påpekanden kan du ha rätt att häva ditt avtal hos oss.
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
Punkt 5.6

11. Rätt till information om elens ursprung
Du ska kunna hitta miljöinformation om den el som Näckåns Energi säljer. På fakturan eller i samband med fakturering ska du hitta information om ursprunget på den elmix Näckåns Energi sålde föregående år och få veta var du kan finna mer miljöinformation om den. På vår faktura har vi en hänvisning om var du hittar denna information.
Läs mer i Ellagen, kapitel 8 12§
Läs mer i Allmänna avtalsvillkor:
Punkt 2.2, tredje stycket.
Näckåns Energi AB:s ursprungsmärkning 

12. Rätt att byta elhandelsföretag utan särskild kostnad och få slutfaktura inom sex veckor
Vill du byta elhandelsföretag kan du göra det efter att ditt avtal löpt ut, förutsatt att du har sagt upp avtalet senast en månad innan avtalet går ut. Vi skickar därefter en slutfaktura senast sex veckor efter att leveransen av el har upphört.
Läs mer i Ellagen 11 kap 19§

13. Rätt till information om dina rättigheter på fakturan eller i samband med fakturering och när vi ingår avtal
När du tecknar avtal med oss har du rätt att, på vår hemsida, få information om dina rättigheter och hur du går tillväga för att lämna klagomål. Du kan också begära att få informationen på annat sätt, t ex med post. På vår faktura hänvisar vi till denna information.
Läs mer i Ellagen 11 kap 18§