Ångerrätt

Torsby kontoret

Ångerrätt

Vad menas med att ett avtal har ingåtts på distans? Här kan du läsa mer om ångerrätten.

Att avtalet har ingåtts på distans innebär att det ska ha tecknats genom ett av säljaren organiserat system för att träffa avtal på distans. Kommunikationen ska alltså inte ha skett ”öga mot öga”. Exempel på distansavtal är avtal som träffas över telefon, via internet eller då du svarar på en annons eller ett brevutskick. Det spelar ingen roll vem som har tagit initiativet till kontakten för att lagen ska bli tillämplig.

Ångerrätt
I Distansavtalslagen finns en bestämmelse om ångerrätt. I korthet innebär den att du har rätt att ångra dig inom den så kallade ångerfristen. Du behöver inte uppge något skäl till varför du ångrar dig.

Ångerfristen
Ångerfristen kallas den tidsfrist inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Ångerfristen är 14 dagar, dock minst 7 arbetsdagar. Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingicks, men tidigast den dag då viss i lagen obligatorisk information kommer dig till handa. Den information som avses är bland annat säljarens namn och adress, prisuppgifter, och vad som gäller om ångerrätt enligt distansavtalslagen. Informationen ska säljaren lämna i en handling eller i annan läsbar och varaktig form. I praktiken brukar det ske genom en bekräftelse på vad som har avtalats eller i ett välkomstbrev.

Så länge du inte har fått någon handling från vilken ångerfristen ska räknas förlängs din ångerfrist och upphör enligt lagen inte förrän efter ett år räknat från avtalets ingående. Det finns inget krav på hur du ska meddela företaget att du ångrar dig men ett skriftligt meddelande är alltid att föredra med tanke på bevisvärdet i efterhand, om tvist uppstår.

Vad händer om jag ångrar mig
Om du ångrar dig inom ångerfristen ska bytet inte genomföras. Ångrar du dig senare kan det vara omöjligt för elhandelsföretaget att återkalla bytet eftersom ett återkallande måste ske senast fyra dagar före leveransstart. Du kan då bara få tillbaka din tidigare elhandlare genom att byta tillbaka till denne.

Om du hinner få fakturor från företaget innan du har fått handlingen som utgör starten på din ångerfrist bör du bestrida fakturan och ange att du ångrar ditt avtal med hänvisning till ångerrätten i distansavtalslagen

Mer information om ångerrätt finns att tillgå här:
Distans- och hemförsäljningslagen 2005:59.