Avbrottsersättning

pengar

Information om avbrottsersättning och skadestånd

Om ett oplanerat avbrott av elleveransen inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du som konsument, normalt sett rätt till avbrottsersättning enligt ellagen.

Det finns dock undantagsfall, bland annat där nätföretaget visar att avbrottet berott på en händelse av exceptionell karaktär. Om nätföretaget kan visa att avbrottet ligger utanför företagets så kallade kontrollansvar, behöver företaget inte ersätta kunderna för avbrottet

Enligt reglerna i ellagen kan du som hushållskund/konsument även ha rätt till skadestånd för en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom elavbrott. I likhet med vad som gäller för avbrottsersättning är nätföretaget inte skyldigt att betala skadestånd om det kan visa att avbrottet ligger utanför kontrollansvaret. Du kan som konsument ersättas för utgifter eller annan förlust som avbrottet orsakat. När ersättningen ska bestämmas avräknas dock ett belopp, en självrisk på 3 500 kr.

Enligt Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare (STEMFS 2007:2), ska elnätsföretaget lämna följande information minst en gång per år till de elanvändare som är direkt anslutna till elnätsföretagets elnät.

Om du önskar information om avbrottsersättning och skadestånd kontakta oss.