Länkar

Reklamfilm_frame1

Länkar

Tips på några sidor som ger mer information om elnäts- och elhandelsfrågor.

Energimarknadsinspektionen: www.ei.se
Elbranschens tillsynsmyndighet som förutom marknaden för el även har tillsyn för naturgas och fjärrvärme

Elsäkerhetsverket: www.elsakerhetsverket.se
En statlig myndighet som ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet – EMC. Elinspektörer utreder även elolycksfall och elbränder. Elsäkerhetsverket utför också marknadskontroll på elmaterial och utfärdar försäljningsförbud på produkter som inte uppfyller gällande krav.

Konsumenternas energimarknadsbyrå:  www.konsumenternas.se
Rådgivning om el, fjärrvärme och gas för privatpersoner. Information om olika avtal och priser, leverantörer och hur man läser elräkningen.
Här kan man hitta oberoende vägledning och praxis om dina rättigheter som konsument och om hur du som konsument ska gå till väga för att lämna klagomål om du är missnöjd. Här finns också en klagoguide som visar vilka organ en konsument kan vända sig till för information eller tvistlösning. Om du är missnöjd med ditt elhandelsföretag eller elnätsföretag ska du börja med att kontakta kundservice hos företaget eller den som har handlagt ditt ärende.

Svensk Energi: www.svenskenergi.se
Branch- och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag (elproduktion, elnät och elhandel).

Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se
Strävar efter en helhetssyn som tydliggör sambandet mellan energifrågorna och samhällets olika delar.